Блог

Как да намерим приятели в новото училище

Всички знаем какво е да попаднеш в ново училище сред нови съученици. Първите седмици са малко неловки, докато се разчупи леда и се опознаем. Един от курсистите на Pin Academy, който мечтае да стане учител по английски език, Ивайло Николиев се подготвя за кандидатсване след 7ми клас и среща с нови съученици през септември. Ето неговите предложения как да се социалицираме по-лесно:

  • Introduce yourself Firstly, you should tell your classmates your name and where you are from. Some of your classmates would like to know what was your previous school and why you moved. You can talk about your likes and dislikes, places you would like to visit, hobbies or if you have any pets, you can talk about them, or recent events that have happened to you./ Представи се Първо би било добре да кажеш името си и от къде си. Някои от твоите съученици биха искали да знаят кое е било предното ти училище и защо си се преместил. Може да разкажеш за това, което харесваш или не; места, които би искал да посетиш; хобита; домашни любимци и скорошни събития, които са се случили. 

  • Open up to people  Accept your classmate’s birthday invitations, and also invite them to your birthday party. Don’t sit alone at the cafeteria. Help your classmates with advice, homework or just listen to them. / Бъди отворен към хората Приемай поканите на съучениците си за рожден ден и също ги кани. Не стой сам в стола или кафенето. Помагай на съучениците си със съвет, домашната или просто ги изслушай. 
  • Don't divide your classmates  If someone’s skin is darker than yours, doesn’t mean you have to ignore them, talk behind their back or even bully them. And just because someone is poorer than you, doesn’t mean you cant socialize or make friends with them. Don’t hang out only with girls or boys, hang out with both! / Не дели съучениците си Ако кожата на някой е по-тъмна от твоята, не означава, че трябва да го игнорираш, да говориш зад гърба му или дори да го тормозиш. И просто, защото някой е по-беден от теб, не означава, че не може да се сприятелиш с него. Не се размотавай само с момчета или само с момичета. 
  • Be active in the school life You can join clubs if you have any, you can take part of competitions, you can donate books to the school library, help your teachers when they organize different events like festivals or special days, get involved into the cleanup campaigns. Try to make your classroom cozier with plants, posters, pictures of historic people. / Бъди активен в училищния живот Може да се запишеш на извънкласни занимания, да участваш в състезания, да дариш книги на училищната библиотека, да помогнеш на учителите си, когато организират тържества или да се включиш в кампании за почистване. Опитай се да направиш класната стая по-уютна с цветя, плакати или снимки на исторически личности. 
  • Be yourself  Real friends are going to like you for who you are, not for someone you are TRYING to be. Just because someone is popular and you want to be their friend,  you need to make sacrifices, like being late to school, smoke, and all in all, do bad things. It’s better not to have so popular friends, but hang out with people who are going to like you for who you are. Бъди себе си Истинските приятели ще те харесат заради това, което си, а не заради това, което се опитваш да бъдеш. Просто, защото накой е популярен и искаш да сте приятели, се налага да правиш жертви, като да закъснееш за училище, да пушиш, като цяло лоши неща. По-добре да нямаш толкова популярни приятели, а такива, които ще те ценят, заради това, което си. 

От екипа на Pin Academy успех на всички кандидат-гимназисти в полагането на изпитите и в намирането на нови приятели. 

Разгледай още